L E L O U C H   L A M P E R O U G E   L I N E A R T

(via s-eramic)

(Source: ishvals, via s-eramic)

(via s-eramic)

(Source: g3nies, via tenkaichibudokai)

(Source: derikisu, via manga-freecss)

(Source: tsukiihiko, via hayashiwylona)